Levitarium
Where the reality line disappears.
Idea creators & photographers:
Sergey Fomkin, Anton Timofeev
Models:
Anastasiya Smolya, Inga Dudarevich, Evgeniya Shokun, Sergey Teslya, Yuliya Aleksandrova, Inna Shuvalova
Copywriter:
Evgeniya Shokun
2014