Gravity girl
Stop motion about an elegant girl struggling with an inevitable reality.
Idea creator:
Philipp Piskorzhinski
Director of photography:
Sergey Fomkin
Cast:
Alyona Dvornikova, Dmitriy Ovcharenko, Evgeniya Shokun, Dmitriy Panchenko, Olga Pesikova, Denis Yakovlev
2012