Company Production Development Branding Events Magazine
Sport Day
Sport event promo.
Project manager:
Sergey Fomkin
Video editing:
Ilya Kovalenko
Copywriter:
Mariya Lozhko
Broadcaster:
Arsen Bosenko
Sound director:
Evgeny Shashkin
2019